Audyt sprawozdawczości finansowej

Biegli rewidenci zatrudnieni w Perfecta Audit Services dysponują wysokimi kwalifikacjami zawodowymi potwierdzonymi wynikami kontroli komisji Nadzoru Audytorskiego i wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych.

Przeprowadzając badanie lub przegląd sprawozdania finansowego Zarząd zapewnia Firmie:

 • rozpoznanie rzeczywistej sytuacji majątkowej i kondycji finansowej Firmy;
 • formalne potwierdzenie wiarygodności wobec kontrahentów i kredytodawców;
 • wskazówki przy podejmowaniu decyzji dotyczących kontynuowania działalności oraz oceny z tym związanego ryzyka finansowego.

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy według zasad określonych w normach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i w Ustawie o Rachunkowości.


Każde badanie obejmuje rozpoznanie i ocenę:

 • systemu księgowań: 
  • sposobu rejestracji operacji finansowych;
  • planu kont;
  • zasad prowadzenia rachunkowości;
  • systemu kontroli wewnętrznej;
  • rzetelności ksiąg rachunkowych.
 • prawnych podstaw działalności Firmy oraz prawidłowości ustalania funduszy własnych;
 • zgodności ze stanem rzeczywistym wyceny aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego;
 • poprawności sprawozdania finansowego składającego się z:
  • bilansu;
  • rachunku zysku i strat;
  • informacji dodatkowej i wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
  • zestawienia zmian w kapitale własnym;
  • rachunku przepływów pieniężnych.
 • ryzyka kontynuacji działalności w świetle wyników przedstawionych w sprawozdaniu Spółki, będących podstawą do sporządzenia opinii i raportu z przebiegu badania.

Prowadzimy również audyty procesów:

 • łączenia;
 • przekształcania;
 • likwidacji spółek.

Na zlecenie Właścicieli lub Zarządu Firmy  przeprowadzamy audyt wewnętrzny dotyczący poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych za cały lub częściowy okres obrachunkowy.

Przeprowadzamy badania wykorzystania dotacji budżetowych ze środków publicznych oraz z projektów finansowanych z UE.

Wypełnij formularz

Usługi rachunkowe
Audyt sprawozdawczości finansowej
Usługi kadrowo-płacowe
Analizy ekonomiczne
Badanie i rozliczanie projektów z funduszy UE
Inne usługi
Zakładanie i likwidacja spółek