Inne usługi

Perfecta Audit Services świadczy również usługi:

  • nadzoru i kontroli poprawności  ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych dla firm, które samodzielnie prowadzą księgowość; usługa obejmuje:
    • weryfikację poprawności dekretowania dokumentów operacji gospodarczych i finansowych oraz ewidencji w księgach rachunkowych;
    • weryfikację dokumentów kosztowych pod względem formalnym i zasadności ich kwalifikacji w koszty uzyskania przychodu;
    • weryfikację dowodów wewnętrznych: poleceń księgowania, oświadczeń i innych dokumentów potwierdzających operacje gospodarcze i finansowe;
    • sprawdzenie prawidłowości sporządzanych miesięcznych deklaracji podatkowych i składek ubezpieczenia społecznego oraz sprawozdań finansowych i przedkładanie ich oceny na piśmie;
    • doradztwo w sprawach rachunkowości i podatków;
    • udział w postępowaniach wyjaśniających wobec organów skarbowych i kontroli skarbowej. 
  • kontrolingu (Controlling) - systemu wspomagania w procesie zarządzania Firmą, obejmującego całe przedsiębiorstwo, realizowanego poprzez:
    • pomoc specjalisty w ustaleniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
    • planowanie finansowe i rzeczowe na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej;
    • analizę ekonomiczną - kontrolę i porównanie wyników rzeczywistych z planowanymi;
    • propozycje działań korygujących.
  • doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w sprawach rachunkowości i podatków;
  • prowadzenia postępowań wyjaśniających wobec organów skarbowych i kontroli skarbowej;
  • sporządzania wniosków kredytowych;
  • przygotowania sprawozdawczości do GUS i NBP; 
  • opracowania sprawozdań dotyczących Ochrony Środowiska:
    • opłaty paliwowej;
    • opłaty za korzystanie ze środowiska;
    • sprawozdania o odpadach.
  • procesu zakładania i rejestracji nowych firm, poprzez:
    • przygotowanie wniosków do KRS;
    • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do PIP;
    • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do urzędów wojewódzkich (opłaty środowiskowe);
    • ustalenia w GUS dotyczące wymaganej sprawozdawczości.
  • przeprowadzenia procesu przekształcania lub likwidacji spółek;
  • przygotowania wniosków dotyczących dotacji z budżetu;
  • wyprowadzenia zaległości – przy braku lub źle prowadzonej księgowości.
Usługi rachunkowe
Audyt sprawozdawczości finansowej
Usługi kadrowo-płacowe
Analizy ekonomiczne
Badanie i rozliczanie projektów z funduszy UE
Inne usługi
Zakładanie i likwidacja spółek