Inne usługi

Perfecta Audit Services świadczy również usługi:

 • nadzoru i kontroli poprawności  ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych dla firm, które samodzielnie prowadzą księgowość; usługa obejmuje:
  • weryfikację poprawności dekretowania dokumentów operacji gospodarczych i finansowych oraz ewidencji w księgach rachunkowych;
  • weryfikację dokumentów kosztowych pod względem formalnym i zasadności ich kwalifikacji w koszty uzyskania przychodu;
  • weryfikację dowodów wewnętrznych: poleceń księgowania, oświadczeń i innych dokumentów potwierdzających operacje gospodarcze i finansowe;
  • sprawdzenie prawidłowości sporządzanych miesięcznych deklaracji podatkowych i składek ubezpieczenia społecznego oraz sprawozdań finansowych i przedkładanie ich oceny na piśmie;
  • doradztwo w sprawach rachunkowości i podatków;
  • udział w postępowaniach wyjaśniających wobec organów skarbowych i kontroli skarbowej. 
 • kontrolingu (Controlling) - systemu wspomagania w procesie zarządzania Firmą, obejmującego całe przedsiębiorstwo, realizowanego poprzez:
  • pomoc specjalisty w ustaleniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
  • planowanie finansowe i rzeczowe na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej;
  • analizę ekonomiczną - kontrolę i porównanie wyników rzeczywistych z planowanymi;
  • propozycje działań korygujących.
 • doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w sprawach rachunkowości i podatków;
 • prowadzenia postępowań wyjaśniających wobec organów skarbowych i kontroli skarbowej;
 • sporządzania wniosków kredytowych;
 • przygotowania sprawozdawczości do GUS i NBP; 
 • opracowania sprawozdań dotyczących Ochrony Środowiska:
  • opłaty paliwowej;
  • opłaty za korzystanie ze środowiska;
  • sprawozdania o odpadach.
 • procesu zakładania i rejestracji nowych firm, poprzez:
  • przygotowanie wniosków do KRS;
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do PIP;
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do urzędów wojewódzkich (opłaty środowiskowe);
  • ustalenia w GUS dotyczące wymaganej sprawozdawczości.
 • przeprowadzenia procesu przekształcania lub likwidacji spółek;
 • przygotowania wniosków dotyczących dotacji z budżetu;
 • wyprowadzenia zaległości – przy braku lub źle prowadzonej księgowości.
Usługi rachunkowe
Audyt sprawozdawczości finansowej
Usługi kadrowo-płacowe
Analizy ekonomiczne
Badanie i rozliczanie projektów z funduszy UE
Inne usługi
Zakładanie i likwidacja spółek