O firmie

Perfecta Audit Services rozpoczęła działalność w roku 1991 - w pierwszym roku, w którym stworzono podstawy prawne pozwalające traktować księgowość, jako usługę zewnętrzną.

Istniejemy zatem na rynku od samego początku.

Dajemy gwarancję stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa w dziedzinie podlegającej nieustannym nowelizacjom.

Doświadczenie i fachowość - wynikające z ciągłości świadczenia usług w tak długim okresie czasu, weryfikowane są satysfakcją naszych Klientów i kontrolami z Urzędów.

 • Nasze biuro zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie pod nr KRS 122549;
 • NIP 5220103294;
 • REGON 010604842;
 • Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do audytu pod nr KIBR 1507;
 • Posiada kapitał zakładowy w wysokości 180.000 PLN.

Perfecta Audit Services reprezentowana jest przez Zarząd w osobach:

Lech Zieliński - Prezes Zarządu;

Teresa Bednarek - V-ce Prezes Zarządu (Biegły Rewident nr ew. KIBR 6317);

Iwona Ławecka-Giera - Dyrektor biura rachunkowego (Audytor nr PIKW 5143).

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą biegli rewidenci z uprawieniami KIBR.

Perfecta Audit Services jest Członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Działalność audytorska, księgowa oraz kadrowo-płacowa prowadzona przez Perfecta Audit Services jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Perfecta to systematycznie podnoszone kwalifikacje zawodowe pracowników i aktualizacja wiedzy niezbędnej dla profesjonalnego wykonywania oferowanych usług. Znajomość nieustannie zmieniających się przepisów prawnych, podatkowych, finansowych oraz najnowszych rozwiązań z dziedziny rachunkowości - gwarantuje naszym Klientom uzyskanie kompetentnej, terminowej i rzetelnej obsługi.

Firmom zagranicznym zapewniamy przygotowanie raportów w języku angielskim, opisujących wykonywane operacje finansowe oraz ich wyniki - zestawiane według zasad stosowanych w grupach kapitałowych, które obowiązują również wszystkie utworzone przez nie spółki, oddziały i przedstawicielstwa.

Korzyści z powierzenia nam usług rachunkowych to: 

 • wyeliminowanie ryzyka błędów w podejmowaniu decyzji gospodarczych;
 • niższe koszty obciążające prowadzenie Firmy bez:
  • zatrudniania własnego księgowego;
  • zatrudniania własnego specjalisty od kadr i płac;
  • organizacji ich stanowisk pracy.
 • przeniesienie odpowiedzialności własnej na odpowiedzialność zewnętrznego biura rachunkowo-audytorskiego w przypadku ewentualnych nieprawidłowych rozliczeń podatkowych; w przypadku zatrudnienia specjalisty w firmie, na etacie, ta odpowiedzialność ogranicza się jedynie do dwóch jego miesięcznych wynagrodzeń; Perfecta Audit Services zapewnia pełną rekompensatę finansową.
 • zysk czasowy i finansowy dzięki przeniesieniu na firmę zewnętrzną obowiązku śledzenia zmian w przepisach prawnych i co za tym idzie konieczności zakupu nowych licencji oprogramowania związanego z usługami rachunkowymi i płacowymi.

Zakres obowiązków Perfecta Audit Services nie ogranicza się do: dekretowania dokumentów, sporządzania list płac, przygotowania deklaracji podatkowych i ZUS.

W imieniu Klienta przejmujemy na siebie ciężar:

 • obsługi kontaktów z urzędami: skarbowymi, ZUS, GUS, PIP, Ochrony Środowiska;
 • obsługi kontroli z ramienia Urzędów;
 • obsługi audytorów prowadzących badanie sprawozdań finansowych;

- rozwiązując kwestie sporne i odciążając w tym Zarządy Firm.

Przygotowane przez nas miesięczne, kwartalne lub roczne deklaracje podatkowe - przedstawiamy Klientom do zatwierdzenia, informujemy o zobowiązaniach z tytułu podatków i ZUS, wreszcie sami wysyłamy je do Urzędów: elektronicznie (podpis elektroniczny) lub w sposób tradycyjny, reprezentując naszych Klientów na podstawie zgłoszonego wcześniej pełnomocnictwa.

Uzgadniamy z Klientem najdogodniejszą dla niego formę współpracy. Dokumenty księgowe można przekazywać do Perfecta Audit Services: pocztą, kurierem, dostarczać osobiście lub bezpośrednio przez pracownika naszego biura.

W Perfecta Audit Services nie ma anonimowego świadczenia usług. Klient kontaktuje się z Księgowym oddelegowanym do obsługi jego Firmy. Do dyspozycji Klienta jest również Dyrektor Biura, pełniący obowiązki Głównego Księgowego.

Zawsze wiadomo, u którego Doradcy z naszego biura, można:

 • uzyskać wyjaśnienia bieżących problemów;
 • umówić konsultacje na temat przewidywanych kroków w przyszłości.

Problemy prawne, związane z prowadzoną przez Klientów działalnością rozwiązuje Kancelaria Prawna na stałe współpracująca z Perfecta Audit Services.

Usługi rachunkowe
Audyt sprawozdawczości finansowej
Usługi kadrowo-płacowe
Analizy ekonomiczne
Badanie i rozliczanie projektów z funduszy UE
Inne usługi
Zakładanie i likwidacja spółek