Badanie i rozliczanie projektów z funduszy UE

Perfecta Audit Services prowadzi obsługę audytorską i rachunkową rozliczeń projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych.

Podejmując się badania realizacji projektów dokonujemy oceny zgodności wydawanych środków z zatwierdzonym wcześniej budżetem danego projektu, badamy stan wykonania (terminy) zadań i przyjętych w projekcie założeń dotyczących etapów (transz) finansowania ze środków pomocowych. Badaniem objęte są procedury rachunkowości i nadzoru wewnętrznego w Jednostce realizującej projekt. Kontroli poddawane są wszystkie dowody związane z przedmiotem projektu. Analizujemy, czy w wyniku jego realizacji zostaną osiągnięte prognozowane cele - będące podstawą zatwierdzenia budżetu i przyznania środków finansowych.

Obsługę rachunkową realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, prowadzimy w oparciu o normy zawarte w VIII Dyrektywie UE i przepisach wydanych przez Fundusze Krajowe (National Fund) oraz krajowe Instytucje zatwierdzające (National Authorising Offices). Wszystkie operacje księgowe weryfikujemy pod kątem wymogów sponsorów w zakresie rozliczeń przyznawanych środków finansowych z Funduszy Europejskich.

Dla wielu Firm, które stały się beneficjentem funduszy unijnych, prowadzenie księgowości czy rozliczenia projektu - to zagadnienia na tyle trudne i sformalizowane, że pomoc konieczna jest już na etapie ustalenia obiegu dokumentów, odpowiedniego ich opisania i kwalifikowania. Dlatego podpisując umowę na księgowanie lub nadzór nad realizacją projektu finansowanego np. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - staramy się współpracować z Firmą realizującą dany projekt już przy ustalaniu jego budżetu. Dzięki temu, można tak określić warunki finansowania, aby koszty usługi rachunkowej, czy wynagrodzenia osób związanych z zarządzaniem projektem - nie stanowiły finansowego obciążenia naszego Klienta.

Projekty finansowane ze środków UE podlegają ścisłym wytycznym określającym ramy ich realizacji oraz sposobu księgowania. Dlatego dla każdego beneficjenta, po uzgodnieniach, wprowadzamy szczegółowe procedury, których celem jest właściwe dokumentowanie, weryfikowanie i rozliczanie wydatków kwalifikowanych tak, aby nie podważono żadnych kosztów przy zatwierdzaniu i wypłacie kolejnych transz środków unijnych.

Dotychczasowa nasza współpraca z beneficjentami przy rozliczaniu projektów unijnych, została pozytywnie oceniona przez audytorów pracujących na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Mamy też duże doświadczenie w prowadzeniu księgowości podmiotów gospodarczych, które występują o dotacje ze środków publicznych (budżetowych) w ramach swojej działalności np. edukacyjnej. Pomagamy przy ustalaniu obiegu dokumentów, przygotowaniu odpowiednich umów, regulaminów, zasad rachunkowości i takiej konstrukcji planu kont księgowych, aby urzędy rozpatrujące wnioski o dotacje, nie miały żadnych zastrzeżeń, co do ich rzetelności.

Usługi rachunkowe
Audyt sprawozdawczości finansowej
Usługi kadrowo-płacowe
Analizy ekonomiczne
Badanie i rozliczanie projektów z funduszy UE
Inne usługi
Zakładanie i likwidacja spółek