Opłaty

Po podpisaniu umowy na obsługę rachunkową z  Firmą Perfecta Audit Services:

 • bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych na podstawie przekazywanych przez Zleceniodawcę dokumentów operacji gospodarczych i finansowych;
 • zapewniamy kadrę o najwyższych kwalifikacjach do realizacji podpisanych umów.

Dla Firm rozpoczynających działalność udzielamy 25% upustu za cały okres ich organizacji.

Za prowadzenie ksiąg rachunkowych według zasad określonych w „Ustawie o rachunkowości” pobierana jest podstawowa opłata, w ramach której zapewniamy:

 • pełną dyspozycyjność księgowego wyznaczonego do obsługi Firmy;
 • zaksięgowanie 50 pozycji operacji gospodarczych i finansowych, rejestrowanych w dzienniku obrotów w komputerowym systemie F-K, zgodnie z posiadaną przez Perfecta Audit Services licencją na oprogramowanie;
 • reprezentowanie Firmy przed Urzędem Skarbowym i  ZUS-em, w zakresie składania deklaracji i zeznań podatkowych oraz wymaganych wyjaśnień;
 • sporządzanie i przedstawianie Zarządowi Firmy miesięcznych raportów finansowych, obejmujących rozliczenie wyniku finansowego,  zobowiązań podatkowych i  sald na kontach syntetycznych;
 • pełne pokrycie ewentualnych strat zawinionych przez Wykonawcę usług księgowych, gwarantowanych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej;
 • informacje i konsultacje dla przedstawicieli Firmy, dotyczące przepisów finansowych związanych z prowadzoną przez Firmę działalnością.

Dla usługi prowadzenia ewidencji księgowej w książce przychodów – rozchodów, podstawowa opłata jest odpowiednio niższa.

Wysokość ostatecznej, miesięcznej opłaty za prowadzenie księgowości ustalana jest w oparciu o:

 • faktyczną ilość pozycji rejestrowanych w dzienniku obrotów;
 • pracochłonność ich wykonania;
 • zakres sprawozdawczości zarządczej i konsolidacyjnej;
 • ilość kwestii prawnych niezbędnych do rozwiązania w celu zapewnienia prawidłowej obsługi gospodarczo-finansowej (analizy umów dotyczących prowadzonych operacji gospodarczych);
 • wymagane kwalifikacje zawodowe księgowego odpowiedzialnego za obsługę.

Podstawą opłaty za usługi związane z prowadzeniem kadr, płac i rozliczenia składek ZUS dla danej Firmy jest:

 • liczba pracowników,
 • liczba Zleceniobiorców;
 • liczba umów o dzieło;
 • zakres obsługi (pełne kadry i płace, czy samo rozliczanie list płac i ZUS).

Podstawą ustalenia wysokości opłat za pozostałe usługi jest liczba godzin potrzebna do rozwiązania danego zagadnienia lub przygotowania oczekiwanych sprawozdań.  Perfecta Audit Services zapewnia kadrę o najwyższych kwalifikacjach o zróżnicowanych stawkach godzinowych poszczególnych specjalistów.

Wszelkie opłaty są uzgadniane z Zamawiającym, przed przystąpieniem do wykonywania usług.

Usługi rachunkowe
Audyt sprawozdawczości finansowej
Usługi kadrowo-płacowe
Analizy ekonomiczne
Badanie i rozliczanie projektów z funduszy UE
Inne usługi
Zakładanie i likwidacja spółek