Usługi kadrowo-płacowe

Zatrudnianie pracowników, przygotowanie angaży i zakresu obowiązków dla danego stanowiska, uzgadnianie zgodnej z prawem formy umowy o dzieło lub zlecenia, wreszcie proces zwalniania pracowników tak, aby był zgodny z Kodeksem Pracy – to dla Pracodawcy trudne zagadnienia wymagające czasu i wiedzy, aby je rozwiązywać.

Do tego należy dodać przygotowywanie list płac, obciążeń składkami ubezpieczenia, potrąceń podatkowych i innych, wynikających z dodatkowych świadczeń pracowniczych i socjalnych.

Do prawidłowego działania Firmy niezbędne jest sporządzenie regulaminów:

 • pracy;
 • premiowania;
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • opodatkowania dodatkowych usług medycznych;
 • użytkowania samochodów służbowych;
 • rozliczania delegacji;
 • przestrzegania terminów obowiązkowych badań lekarskich;
 • przestrzegania obowiązkowych szkoleń BHP.

Zadaniem naszego biura Perfecta Audit Services jest te problemy, razem z Pracodawcą - rozwiązywać, a w szczególnych przypadkach składać wyjaśnienia: w Urzędzie Skarbowym, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy, a w ostateczności w Sądzie Pracy.

Przez dwadzieścia kilka lat działalności zdobyliśmy pełne doświadczenie w tej dziedzinie.

Outsourcing kadr i płac to znaczna oszczędność czasu i kosztów oraz odpowiedzialności Kierownictwa Firmy za obszar wymagający szczegółowej i aktualnej wiedzy, a brak doświadczenia w interpretowaniu przepisów prawa pracy – często kończy się w Sądach.

Przedmiotem usług kadrowo-płacowych jest:

 • kompletowanie informacji do bazy danych pracowników i zleceniobiorców;
 • sporządzanie list płac z naliczaniem obciążeń:
  • podatkowych;
  • ubezpieczenia społecznego;
  • i innych.
 • sporządzanie informacji i sprawozdań wymaganych prawem - dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz zleceniobiorców – w tym deklaracji:
  ZUS, PERON, PIT-4R, PIT-11.
 • zabezpieczanie dokumentacji osobowej potwierdzającej wypłaty wynagrodzeń pracowniczych z zachowaniem wymagań formalnych przewidzianych prawem;
 • rejestracja Pracodawcy w Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej;
 • sporządzanie wniosków i prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami dotyczącymi warunków pracy;
 • przygotowanie Regulaminów: Pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • udzielanie porad w zakresie praw i obowiązków Pracodawcy w rozwiązywaniu spraw pracowniczych;
 • archiwizowanie dokumentów osobowych niezbędnych dla udokumentowania uprawnień rentowych i emerytalnych.
Usługi rachunkowe
Audyt sprawozdawczości finansowej
Usługi kadrowo-płacowe
Analizy ekonomiczne
Badanie i rozliczanie projektów z funduszy UE
Inne usługi
Zakładanie i likwidacja spółek